top of page

PREGLED ANALOGNIH, DIGITALNIH I SMART TAHOGRAFA SA IZDAVANJEM UVERENJA
O ISPRAVNOSTI TAHOGRAFA (BAŽDARENJE)

PERIODIČAN PREGLED TAHOGRAFA (BAŽDARENJE):

 • za analogne tahografe (koriste taho-listiće) jednom godišnje

 • za digitalne i SMART tahografe (koriste memorijske kartice) jednom u dve godine

 

VANREDNI PREGLED TAHOGRAFA POTREBNO JE OBAVITI:

 • posle bilo kojoj promeni podataka u saobraćajnoj dozvoli (registarska oznaka, naziv korisnika, adresa korisnika...)

 • posle promene pneumatika

 • posle bitnih prepravki na menjačkom prenosu

 • posle popravke tahografa

 • Uslovi koje vozilo mora da ispunjava kako bi se obavio pregled su:

 • da bude tehnički ispravno (u smislu tahografa, tahografskih veza, pneumatika, graničnika brzine), prazno i sa pravilno podešenim pritiskom u pneumaticima (prema uputstvu Proizvodjaca pneumatika).

 • pneumatici na pogonskoj osovini/osovinama moraju biti istih dimenzija i iste karakteristike, sa propisanom dubinom šare, celi i neoštećeni.pneumaticima

 • graničnik brzine (blokada) mora biti podešen prema kategoriji vozila i to do 90km/h za vozila i skupove vozila čija ukupna dozvoljena masa prelazi 7,5t kao i za ADR vozila. Do 100km/h za vozila i skupove vozila čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 7,5t i autobuse. Vozila koja obavljaju međunarodni transport kao i vozila koja obavljaju domaći transport prvi put registrovana posle 01.07.2011. moraju imati podešen graničnik brzine prema kategoriji vozila.

 

PREGLED ANALOGNIH TAHOGRAFA PODRAZUMEVA:

 • Merenje koeficijenta vozila w (imp/km) i usklađivanje konstante tahografa k (imp/km) prema koeficijentu vozila. Razlika između w i k ne sme biti veća od 2%. Kada se ove dve vrednosti razlikuju dolazi do lažnog prikazivanja brzine i pređenog puta vozila.

 • Merenje obima i pritiska pnematikaveća

 • Testiranje svih funkcija tahografa

 • Otkrivanje potencijalnih manipulacija

 • Plombiranje tahografa i svih tahografskih veza

 • Izdavanje uverenja o ispravnosti tahografa (sertifikat) ili zapisnika o pregledu tahografa za potrebe registracije

 

PREGLED DIGITALNIH I SMART TAHOGRAFA PODRAZUMEVA:

 • Merenje koeficijenta vozila w (imp/km) i usklađivanje konstante tahografa k (imp/km) prema koeficijentu vozila. Razlika između w i k ne sme da postoji.

 • Provera integriteta sistema

 • Merenje obima i pritiska pnematika

 • Testiranje svih funkcija tahografa

 • Otkrivanje potencijalnih manipulacija

 • Plombiranje tahografa i svih tahografskih veza

 • Izdavanje uverenja o ispravnosti tahografa (sertifikat) ili zapisnika o pregledu tahografa za potrebe registracije

uverenje.jpg
bottom of page